Produkty:
  Koszyk
  Wartość zakupów: 0.00 zł
  Zarejestruj się / Zaloguj

  Regulamin sklepu

  Strona głównaRegulamin sklepu

  Regulamin sklepu internetowego

  § 1

  Postanowienia wstępne
  1.Sklep internetowy Rentier dostępny pod adresem internetowym www.rentier.net.pl, prowadzony jest przez ADAMATEX Robert Nieroda , 42-400 Zawiercie ul.Powstańców Śląskich 4, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 649-139-83-27, REGON 277683671.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

  § 2

  Definicje
  1.Konsument ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. ​Sprzedawca ​- osoba fizyczna p​rowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADAMATEX Robert Nieroda,wpisaną do Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 649-139-83-27, REGON 277683671.
  3.Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  4.Przedsiębiorca​-osoba fizyczna,osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  5.Sklep​-sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.rentier.net.pl.
  6.Umowa zawarta na odległość-umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  7.Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.
  8.Zamówienie​-oświadczenie woli Klienta składane zapomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  9.Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  10. Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  12. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  13. Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

  § 3

  Kontakt ze Sklepem
  1.Adres Sprzedawcy: 42-400 Zawiercie, ul.Powstańsów Śląskich 4.
  2.Adres e-mail Sprzedawcy: zamowienia@rentier.net.pl.
  3.Numer telefonu Sprzedawcy: 506192659.
  4.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PKO Bank Polski : 54 1020 2498 0000 8802 0021 5467
  5.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  6.Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00 - 18.00.

  § 4

  Wymagania techniczne
  1.Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a.urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
  b.aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c.włączona obsługa plików cookies,
  d.zainstalowany program FlashPlayer.

  § 5

  Informacje ogólne
  1.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą,niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  3.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  4.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  5.Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala,rozsądnie oceniając,na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie,w jaki cena będzie obliczana,a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

  § 6

  Zakładanie Konta w Sklepie
  1.Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : imie i nazwisko Klienta, adres do wysyłki, dane do faktury, adres e-mail i nr telefonu.
  2.Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  3.Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4.Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

  § 7

  Zasady składania Zamówienia W celu złożenia Zamówienia należy:
  1.zalogować się do Sklepu ​(opcjonalnie)
  2.wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ​(lub równoznaczny)
  3.jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, 4.kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkim zapłaty”
  5.wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
  6.na podaną przez Klienta w Zamówieniu pocztę elektroniczną przyjdzie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.

  § 8

  Oferowane metody dostawy oraz płatności
  1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a.Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  b.Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  c.Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 42-400 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 4 lub ul.Piłsudskiego 91.
  2.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a.Płatność przy odbiorze
  b.Płatność za pobraniem
  c.Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

  § 9

  Wykonanie umowy sprzedaży
  1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
  2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta,która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3.W przypadku wyboru przez Klienta:
  a.płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b.płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  c.płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
  4.Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  5.a W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  b W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
  6.Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem-od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
  7.Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
  8.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  9.Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

  § 10

  Prawo odstąpienia od umowy
  1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2.Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  3.W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4.W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
  5.Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  6.Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  7.W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  8.Skutki odstąpienia od Umowy:
  a.W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, równowartość zwracanych towarów.
  c.Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e.Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  g.Odsyłany/oddawany towar nie może być używany i nie może nosić znamion użytkowania przez Klienta, musi posiadać oryginalne metki i oznaczenia producenta a także opakowanie.

  § 11

  Reklamacja i gwarancja
  1.Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2.Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  3.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o istniejące przepisy.
  4.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  5.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  6.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  7.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
  8.Wszystkie produkty sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  § 12

  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,organizacji społecznych,do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  2.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. b.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. c.Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  § 13

  Dane osobowe w Sklepie internetowym
  1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu, w ramach obsługi Konta, obsługi reklamacji i odstąpień oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, a także na podstawie zgody osoby fizycznej (Klienta) – w celu i zakresie zgodnym z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług związanych z obsługą konta Klienta w Sklepie.
  3. W przypadku dokonywania zamówień w Sklepie, przetwarzany będzie również numer MAC urządzenia, z którego złożone zostało zamówienie.
  4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej dobrowolnej zgody, Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO w celach wskazanych w pkt. 1i 3 powyżej.
  6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  a. Uprawnione organy publiczne;
  b. Podmioty powiązane kapitałowo z Sprzedawcą na podstawie wewnętrznych umów;
  c. Podmioty dostarczające korespondencję;
  d. Podmioty świadczące obsługę prawną;
  e. Podmioty świadczące obsługę doradczą;
  f. Podmioty świadczące usługi IT – dostawca oprogramowania do Sklepu;
  g. Inne podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy niezbędne do funkcjonowania Sklepu;
  7. Klientowi przysługuje prawo do:
  a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
  b. sprostowania swoich danych osobowych;
  c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych po zakończeniu umowy;
  d. usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub po zakończeniu okresów wynikających z przepisów prawa;
  e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadniania takiego sprzeciwu;
  f. wycofania zgody, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
  8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W zakresie realizacji Umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dopasowania treści do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu przeprowadzenia analiz, które pozwolą na wzrost poziomu obsługi klienta. Końcowe decyzje nie są zautomatyzowane.

  § 13

  Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  Strona główna
  Doskonała jakość
  włoskich tkanin

  Kontakt

  Salon Mody Rentier
  42-400 Zawiercie, ul. Powstańców Śl. 4
  tel: 512 280 452
  e-mail: biuro@rentier.net.pl,
  zamowienia@rentier.net.pl

  42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 91
  tel: 508 299 501
  e-mail: biuro@rentier.net.pl,
  zamowienia@rentier.net.pl

  Zapraszamy do naszego autoryzowanego sklepu, gdzie mogą się państwo zaopatrzyć w markowe ubrania firmy Lavard.

  Wersja mobilna
  Facebook